KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri (kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din/mezhep/diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek/vakıf/sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti/güvenlik tedbiriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, “kişisel veri” ifadesi uygun düştüğü ölçüde özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır) olup, kişisel verilerinizin KVKK hükümleri başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BALLIPINAR PETROL GIDA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“Ballıpınar” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla yasal mevzuata, Şirketimiz meşru menfaatleri ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Ballıpınar tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Ballıpınar’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimiz iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi
 • Ballıpınar’ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması
 • Ballıpınar’ın insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Ballıpınar’ın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Ballıpınar’ın gerek sektörde gerek toplum nezdinde oluşturduğu güvenin ve ticari itibarının korunması
 1. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat ve şirket politikaları ile KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Ballıpınar tarafından aşağıda yer alan amaçlarla, iştiraklerimizle, grup şirketlerimizle, iş ortaklarımızla, dış hizmet sağlayıcılarımızla, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle, hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkisini belgeleyen özel kişilerle paylaşılabilmektedir.

 • Ballıpınar’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi
 • Ballıpınar’ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması
 • Ballıpınar’ın insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Ballıpınar’ın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Ballıpınar’ın gerek sektörde gerek toplum nezdinde oluşturduğu güvenin ve ticari itibarının korunması
 1. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

Kişisel verisi işlenen ilgili gerçek kişi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları ve paylaşılması konusunda detaylı bilgiye www.ballipinar.com ve www.otobilbasvuru.com alan adlı internet sitelerimizde yer alan “BALLIPINAR PETROL GIDA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. VERİ POLİTİKASI”ndan ulaşabilirsiniz.  

Yukarıda 4. maddede belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi ve başvurularınızı kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapılacak başvurularda Şirketimiz www.ballipinar.com alan adlı web sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla ya da noter vasıtasıyla Şirketimiz Örnekevler Mah. Adnan Menderes Bulv. No:7 Merkez/Afyonkarahisar adresine,
 • Güvenli elektronik imzalı olarak Şirketimiz …………… KEP adresine iletebilirsiniz.

KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz, Şirket’imize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla,

BALLIPINAR PETROL GIDA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

WhatsApp chat